Ulti Clocks content
Oferta
Rzetelno?? ksi?g to niezb?dny element funkcjonowania ka?dej firmy. Zapewniaj?c naszym klientom poprawno?? ewidencji dokumentów finansowych, poprzedzon? wnikliw? weryfikacj? ka?dego dokumentu, stwarzamy jednocze?nie warunki bezpiecze?stwa podatkowego naszych Klientów.
 
Je?li skorzystacie Pa?stwo z us?ug naszej Kancelarii zapewnimy Pa?stwu:
  • korzystanie z wiedzy i do?wiadczenia wykwalifikowanej kadry ksi?gowej
  • wsparcie merytoryczne oraz niezb?dn? pomoc w przypadku kontroli przez  organy administracji pa?stwowej oraz reprezentacj? pa?stwa firmy przed urz?dem skarbowym i zak?adem ubezpiecze? spo?ecznych
  • bie??ce doradztwo oraz rzeteln? obs?ug? w zakresie ksi?gowo?ci oraz kadr i p?ac 
  • zapewnienie tajemnicy zawodowej
 
Prosimy o zapoznanie si? z ofert? zamieszczon? po lewej stronie.